Karlien van Jaarsveld swanger: Joe Breytenbach wife is pregnant again

Karlien van Jaarsveld swanger: Joe Breytenbach wife, Karlien van Jaarsveld is pregnant again.

This would be Karlien’s fifth pregnancy, her second child with husband, Joe Breytenbach.

Karlien van Jaarsveld swanger

Karlien has twin boys from her previous marriage to former rugby player, Derick Hougaard.

Speaking to Huisgenoot on Wednesday Karlien confirmed the pregnancy, saying that she is 13 weeks pregnant.

According to the singer, she and husband Joe were shocked, as the new addition to the family was unplanned.

Karlien van Jaarsveld swanger: Joe Breytenbach wife is pregnant again

The excited pregnant mum-to-be- wrote on her Facebook page:

Baie dankie vir almal se geluk en seënwense! Ons is baie opgewonde oor die nuwe babatjie!! Alles lyk mooi gesond, en dis die meeste waarvoor mens kan vra 🙌🏼
Ek voel baie geseënd om te kan swanger wees met ‘n 5de babatjie, dis so groot wonderwerk elke keer!

Ek bid vir elke vrou wat ook graag ‘n babatjie wil hê en sukkel om swanger te word, my hart GAAN UIT NA JOU!! Ek bid dat jy God se stem sal hoor oor jou spesifieke pad met Hom en die kindertjies wie jy moet grootmaak. Of dit is deur self te baar, of aan te neem, mag jy God duidelik hoor en gehoorsaam 💙❤ “JUBEL, onvrugbare, wat nie gebaar het nie! Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen weë gehad het nie! Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here.”
Jes 54:1

Mag God in jou binneste opnuut hierdie waarheid kom openbaar maak, en jy ‘n nuwe verstaan kry vir Sy begeerte vir jou.

Translation:

Thank you very much for everyone’s happiness and blessings! We are very excited about the new baby!! Everything looks pretty healthy, and that’s most what one can ask for 🙌🏼

I feel very blessed to be able to be pregnant with a 5th baby, it’s so big miracle every time! I pray for every woman who also loves to have a baby and struggle to be pregnant, my heart goes out to you!!

I pray that you will hear God’s voice about your specific path with him and the children who you must Raise. Or it is by giving itself, or to take on, may you hear God clearly and obedient 💙❤ ”

Rejoices, barren, who did not gesture! Break out in singing and cheering, you who have no ways! For the children of the lonely are more than the children of the married, says the lord.”
Jes 54:1

May God come and reveal this truth in your interior, and you will get a new understand for his desire for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *